Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
Strona główna
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Aktualności PCPR
•  Aktualności nowe
  Informacje ogólne
•  Dane teleadresowe
•  Struktura Organizacyjna
•  Akty Prawne
  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•  Wnioski Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•  Zasady wydawania karty parkingowej nowe ważne!
  Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiat
•  Zostań rodzicem zastępczym ważne!
•  Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiat
•  Rodziny zastępcze
•  Placówki opiekuńczo- wychowawcze
•  Dom Pomocy Społecznej
•  Ośrodki Wsparcia
•  Ośrodki Interwencji Kryzysowej
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
•  Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
•  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
•  Wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON
•  Programy PFRON
  Sprawozdania
•  Sprawozdania
  Strategia
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2009-2015
  Europejski Fundusz Społeczny
•  "Poprzez aktywność osiągniesz sukces" nowe
•  Ogłoszeni 7.1.2 zlecenie - usługi
•  Ogłoszenie -7.1.2 personel projektu 2013
•  Konsultacje społeczne - projekt "Poprzez aktywność osiągniesz sukces" 2014r.
•  Ogłoszenie 7.1.2 - personel projektu 2012
•  "Aktywizacja osób niepełnosprawnych w powiecie brodnickim -edycja nr 2"
•  Ogłoszeni 7.2.1 zlecenie - usługi
•  Ogłoszenie 7.2.1 personel projektu
•  Ogłoszenie 7.2.1 - dostawa
•  Ogłoszenie - 7.2.1 - warsztaty -personel
  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  nabór na wolne stanowisko pracy
  Konkursy ofert
•  Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej nowe
•  Rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów
•  Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2011)
  Zamówienia Publiczne
•  7.1.2 Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych 2014
•  Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana sposobu użytkowania budynku
•  7.1.2 Wybór wykonanwy szkolenia
•  7.1.2 Ogłoszenie o zamówieniu: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych i warsztatów
•  Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy - 2011
•  7.2.1. 2013 Ogłoszenie o zamówieniu: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych i warsztatów
•  Wybór wykonawcy szkolenia PCPR
•  Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów 2012 - 7.2.1
•  ogłoszenie - wybór najkorzystniejszej oferty 7.2.1 - 2012
•  2 - Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów 2012 - 7.2.1
•  Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów 2012 - 7.1.2
•  ogłoszenie - wybór najkorzystniejszej oferty 7.1.2 - 2012
•  Ogłoszenie o zamówieniu- zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów
Pomoc
Statystyki


243843
od 28 listopada 2008
Sprawozdania » Sprawozdania Wersja do druku

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W BRODNICY W 2007 ROKU

 

Spis treści

1.     Opieka nad dzieckiem i rodziną....................................................................................................................1–6
        1. Rodziny zastępcze.....................................................................................................................................1–3

2.     Usamodzielnienie wychowanków...............................................................................................................3–4

        3.     Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze................................................................................4–6

4.     Pomoc społeczna ( DPS, OIK ).....................................................................................................................8–9

        1.     Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej..................................................................................8–8

        2.     Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy................................................................................................. 8–9

5.     Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych...........................................................10–19

        1.     Rehabilitacja zawodowa......................................................................................................................10–11

        2.     Szkolenia osób niepełnosprawnych..................................................................................................10–11

        3.    Rehabilitacja społeczna.......................................................................................................................11– 13

        4.     Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach   

                 rehabilitacyjnych.................................................................................................................................12–13

         5.     Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i

                  technicznych…….……………………………………………………...............................................13-14

         6.     Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ,przedmioty ortopedyczne i środki

         pomocnicze....................................................................................................................................................15–18

6.     Programy PFRON...........................................................................................................................................18–19

        7.     Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności

                w roku 2007....................................................................................................................................................20 – 22

        8.     Szkolenia i doskonalenia zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.................................23 - 24

 

 

 

 

1. Opieka nad dzieckiem i rodziną

 

1.1    Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym w Powiecie Brodnickim funkcjonowało łącznie 61 rodzin zastępczych dla   

87 dzieci. W podziale na poszczególne miasta i gminy powiatu prezentowało się to następująco. 

W mieście Brodnica:

 • 22 rodzin spokrewnionych dla 31 dzieci,
 • 2 rodziny niespokrewnione dla 2 dzieci,

W ciągu roku 2007 w mieście ustanowiono 3 nowe spokrewnione rodziny zastępczą, a 2 spokrewnione rodziny przestały funkcjonować z powodu usamodzielnienia się wychowanków i rozpoczęcia procesu usamodzielnienia. 

W gminie Brodnica:

 • 6 rodzin spokrewnionych dla 8 dzieci,

1 spokrewniona rodzina w roku 2007 przestała funkcjonować z powodu usamodzielnienia się wychowanka

i rozpoczęcia procesu usamodzielnienia.

W gminie Bartniczka:

 • 5 rodzin spokrewnionych dla 9 dzieci,

W ciągu roku 2007 w gminie ustanowiono 1 nową spokrewnioną rodzinę zastępczą.

W gminie Bobrowo:

 • 5 rodziny spokrewnione dla 6 dzieci,

W ciągu roku w gminie ustanowiono 2 nowe rodziny zastępcze spokrewnione dla 3 dzieci a 1 spokrewniona rodzina przestała funkcjonować z powodu usamodzielnienia się wychowanka i rozpoczęcia procesu usamodzielnienia.

W gminie Górzno :

 • 2 rodziny spokrewnione dla 2 dzieci,
 • 1 rodzina niespokrewniona dla 2 dzieci,

w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie

 • 8 rodzin spokrewnionych dla 8 dzieci
 • 1 rodzina niespokrewniona dla 10 dzieci

W ciągu roku 1 spokrewniona rodzina przestała funkcjonować z powodu usamodzielnienia się wychowanka i rozpoczęciu procesu usamodzielnienia. W rodzinie niespokrewnionej w roku 2007 usamodzielniło się 2 pełnoletnich wychowanków i rodzina przyjęła na wychowanie 3 rodzeństwa z Powiatu Sokólskiego.

W gminie Osiek:

 • 1 rodziny spokrewnione dla 1 dziecka,
 • 1 rodzina spokrewniona dla 1 dziecka

W roku 2007 rozwiązano niespokrewnioną rodzinę zastępczą z powodu trudności wychowawczych, wychowanek powrócił do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W gminie Świedziebnia:

 • 5 rodziny spokrewnione dla 5 dzieci

W gminie Zbiczno:

 • 2 rodziny spokrewnione dla 2 dzieci,

 

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wydatki podzielone na poniesione przez Powiat na dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego i umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz środki przekazane rodzinom zastępczym na podstawie podpisanych porozumień na dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.

 

 

Wydatki na:

Rok 2007

Dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu

 

 

520 490,41 zł

Dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu

98 285,55 zł

 

 

1.2 Usamodzielnianie wychowanków 

W roku 2007 procedurę usamodzielnienia prowadzono z 46 wychowankami rodzin zastępczych i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy otrzymywali pomoc pieniężną na kontynuację nauki w gimnazjum, szkole średniej lub wyższej – wydatkowano kwotę 162.690,66 zł. Siedmioro wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie, w ramach, której zakupiono, m.in. materiały niezbędne do wyposażenia i remontu mieszkania na łączną kwotę 50.294 zł. Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, po zakończeniu etapu nauki skorzystało dwóch wychowanków w łącznej kwocie 9.882 zł. Ponadto objęto wsparciem 5 wychowanek, którym przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania na kwotę 1.470 zł.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym pracownik socjalny PCPR sporządził:

 • 42 sprawozdania do sądów rodzinnych, dotyczących funkcjonowania małoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych,
 • 200 aktualizacji wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych, rodzinach biologicznych wychowanków rodzin zastępczych i

wychowanków całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, u usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz na rzecz innych podmiotów,

 • 130 decyzji administracyjnych, dotyczących przyznania, wstrzymania lub odmowy świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i kontynuacji nauki przez usamodzielnionych wychowanków,
 • 31 decyzji administracyjnych, dotyczących zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub jej naliczenia rodzicom biologicznym.

 

1.3 Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze  

W myśl ustawy o pomocy społecznej, całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową albo dzienną opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne wychowanków, a także zapewnia im korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Umieszczenie w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej powinno nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielania pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczanie w rodzinnej opiece zastępczej.

Działania placówki zmierzają do powrotu dzieci do rodziny naturalnej bądź do umieszczenia ich w rodzinach zastępczych.

 

Dom Dziecka w Brodnicy

Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego działającą od 25 lipca 1962 roku. Jest placówką koedukacyjną dla dzieci od lat 3 do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu trwania nauki. Dom jest przystosowany dla 36 wychowanków. Przy Domu Dziecka znajduje się Mieszanie Chronione, w którym przebywa 5 wychowanków z Domu Dziecka i Rodzin Zastępczych.

 

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie

Rodzinny Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego. Placówka istnieje od 1995 roku. W placówce przebywało 8 wychowanków, z czego: 7 wychowanków było z innego powiatu, natomiast 1 wychowanek z Powiatu Brodnickiego.

 

Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach

1 września 2007 roku został utworzony Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach, w którym w miłej i rodzinnej atmosferze wychowywało się 8 wychowanków, przebywających w Domu Dziecka w Brodnicy. W placówce przebywało 5 wychowanków spoza powiatu Brodnickiego i 3 dzieci pochodziło z naszego powiatu.

W roku 2007 w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych zostało umieszczonych 17 wychowanków, z czego 9 wychowanków pochodzi z innych powiatów, oraz 8 z terenu powiatu Brodnickiego. Dokonano również przeniesienia 11 wychowanków między placówkami.

W roku sprawozdawczym poza powiatem w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 10 naszych wychowanków.

 

Liczba wychowanków przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego w 2007 roku

Nazwa placówki

Adres placówki

Typ placówki

Statutowa liczba miejsc w placówce

Liczba dzieci przebywających w placówce pod koniec 2007 roku

Koszt utrzymania wychowanka w placówce

Dom Dziecka

ul. Tylna 4

87-300 Brodnica

socjalizacyjna

36

35

2 117,10 zł

Rodzinny Dom Dziecka

ul. Chopina 1

87-320 Górzno

rodzinna

8

7

1 751,62 zł

Rodzinny Dom Dziecka

Fiałki 3

87-320 Górzno

rodzinna

8

8

1 513,06 zł

 

 

Placówki wsparcia dziennego – liczba osób korzystających pod koniec 2007 roku

Nazwa placówki

Adres placówki

Statutowa liczba miejsc w placówce

Liczba dzieci przebywających w placówce pod koniec 2007 roku

Świetlica Środowiskowa „ARKA”

ul. Gajdy 3

87-300 Brodnica

30

18

Świetlica Środowiskowa „ŹRÓDŁO”

Cielęta

87-300 Brodnica

20

20

 

 W roku 2007 Brodnickie Centrum Caritas w ramach zadania zleconego prowadziło dwie świetlice środowiskowe zapewniające:

  • pomoc dzieciną w nauce;
  • organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;
  • stałą pracę z rodziną dziecka.

 

2. Pomoc Społeczna

 

2.1 Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy współpracuje z Brodnickim Centrum ‘Caritas” w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, który jest przygotowany, do niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. To również miejsce, gdzie w skutek wypadków losowych schronienie znajdują osoby potrzebujące „dachu nad głową”. Przy Brodnickim Centrum Caritas funkcjonuje Hostel (całodobowo), który przeznaczony jest dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

2.2 Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy

Domy pomocy społecznej świadczą, na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki w związku z wiekiem lub chorobą, następujące usługi: bytowe, opiekuńczo – wspomagające, edukacyjne (w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb) oraz umożliwiających korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W 2007 roku w Brodnicy funkcjonował 1 dom pomocy społecznej: 

 • Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń” ul. Wiejska 1 – dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

Informacja dotycząca ilości osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej pod koniec 2007 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

 

Dane liczbowe

1.

Rzeczywista liczba mieszkańców domów pomocy społecznej wg stanu na dzień 31.12.2007r.

a/ prowadzonych przez samorząd

b/ pozostałych

c/ razem (a+b)

Dorośli

Dzieci

Razem

46

46

-

46

46

2.

Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej na koniec okresu sprawozdawczego

a/ przyjętych przed dniem 01.01.2004 r

b/ przyjętych po dniu 01.01.2004 r, ze skierowaniem

wydanych przed tym dniem

c/ razem (a+b)

d/ przyjętych po dniu 01.01.2004r. (z wyjątkiem wykazanych w punkcie b)

e/ ogółem

Dorośli

Dzieci

Razem

32

32

1

1

33

33

13

13

46

46

3.

Koszt utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej w 2007 roku

1.996,91

 

W 2007 roku zostało wydanych 6 decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz. 593 ze zm.)

Liczba osób oczekujących na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym:

Kobiety – 5

Mężczyźni – 2

 

 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

Zgodnie z planem finansowym PFRON na rok 2007 1.672.740 zł wysokość środków wykorzystanych przez powiat z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła 1.667.177 zł w tym:

na rehabilitację zawodową - 4.234 zł

na rehabilitację społeczną - 1.662.943 zł

na pokrycie kosztów obsługi - 40.660

Poza środkami PFRON przyznanymi na realizację zadań ustawowych, Powiat otrzymał kwotę 92.000 zł na realizację programu „ Wyrównywanie różnic między regionami” współfinansowanego przez Fundusz.

 

3.1 Rehabilitacja zawodowa

Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania oraz utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, a także awansu zawodowego, przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

W roku sprawozdawczym rehabilitację zawodową realizowano poprzez:

 

3.1.1 Szkolenia osób niepełnosprawnych

 Dyrektor powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.

Sfinansowano szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej.

Limit środków na powyższe zadanie wyniósł: 6.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 4.234 zł

Ponadto PCPR w ubiegłym roku poszukiwał osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem chętnych do pracy w tworzącym się Zakładzie Aktywności Zawodowej. W tym celu przeprowadzono szereg rozmów z potencjalnymi pracownikami, zamieszczano ogłoszenia a także dzięki pomocy ośrodków w gminach docierano do osób zainteresowanych.

 

3.2 Rehabilitacja społeczna

 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zadanie to realizowane było przede wszystkim przez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 W roku sprawozdawczym rehabilitację społeczną realizowano poprzez:

 

3.2.1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację  i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz złoży wniosek o przyznanie dofinansowania.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności beneficjenta i kształtuje się w granicach od 18 do 27 % przeciętnego wynagrodzenia.

Turnusy są organizowane w ośrodkach, które zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy odbywają się tylko w ośrodkach, które posiadają wpis Wojewody uprawniający do organizowania turnusów lub przyjmowania grup turnusowych.

W 2007 roku:

-  362 osoby złożyły wnioski o dofinansowanie ( w tym 96 opiekunów),

-  311 osobom na kwotę 190.233 zł przyznano i wypłacono dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach   

          rehabilitacyjnych, z czego:

        - dorośli niepełnosprawni z ZPCH-   brak zainteresowanych

        - 206 osób - pozostali dorośli niepełnosprawni        140.726 zł

 - 45 osób - dzieci i młodzież niepełnosprawna          25.763 zł

        - 40 osób ­- opiekunowie dorosłych                            20.768 zł

        - 20 osób - opiekunowie dzieci i młodzieży                9.976 zł

 

3.2.2 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

 Dofinansowanie powyższego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów     z otoczeniem. O dofinansowanie mogą ubiegać się :

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności   w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

W roku sprawozdawczym 107 osób złożyło wnioski o dofinansowanie tego zadania, na kwotę 861.660 zł. a dofinansowanie otrzymało 66 osób niepełnosprawnych, które spełniły kryteria na kwotę 324.754 zł ( w tym 6 dzieci na kwotę 34.411 zł) , którą wydatkowano w następujący sposób:

         na likwidację barier architektonicznych (59 osób)             298.653 zł

          -  na likwidację barier w komunikowaniu się   (3 osoby)          2.399 zł

          - na likwidację barier technicznych (4 osoby)                23.702 zł

 

 3.2.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze

O dofinansowanie powyższego zadania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszonych   o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany wniosek, nie przekroczy kwoty :

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;             

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak jak pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, a w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

- do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych     

   przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

        - do 150 % sumy kwoty limitu, jeżeli suma zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

W roku 2007 przyznano dofinansowanie w następującym zakresie:

 

    zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

 - 565 osobom na kwotę 455.309 zł wypłacono dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z czego:

w roku 2007 przyznano dofinansowania na :

  • aparaty słuchowe
  • wózki inwalidzkie
  • parapodium
  • łóżka rehabilitacyjne
  • materace p/ odleżynowe
  • rowery rehabilitacyjne
  • wanny do hydromasażu
  • atlas do rehabilitacji

 

  zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem, mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o dofinansowanie należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą odpowiedni wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania, oraz :

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co      najmniej   2. lat przed złożeniem wniosku;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych    warunków technicznych i lokalowych do rodzaju zadania;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Do realizacji w ubiegłym roku przyjęto 8 wniosków i zawarto umowy na 2 imprezy integracyjne dla Urzędu Gminy w Górznie na kwotę 20.489 zł oraz dla 6 organizacji pozarządowych na kwotę 18.873 zł.

 

3.3 Programy PFRON

 W roku 2007 złożono wystąpienie do Państwowego Funduszu Osób Rehabilitacji Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”. Na ten cel otrzymano:

       92.000 zł – wyposażenie 4 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach obszaru „C” (w Firmie „Cerapol” Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 80a)

Ponadto, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także za pomocą środków informacyjnych, na bieżąco upowszechnia się informacje o programach celowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Kujawsko - Pomorski Oddział PFRON w Toruniu, np.

 -  „Komputer dla Homera 2003”(dla osób niedowidzących i niewidomych),

       -  „Pegaz 2003”( dotyczy m.in. dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, zakupu wózków inwalidzkich  o napędzie elektrycznym )

Powiatowe Centrum na bieżąco informuje także ośrodki pomocy społecznej o możliwościach uzyskania dofinansowania do zadań ustawowych przez mieszkańców poszczególnych gmin.

 

 

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się także uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej. Liczba uczestników warsztatu wynosi 45 osób.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Brodnicy prowadzone jest wsparcie i terapia psychologiczna oraz rehabilitacja ruchowa. Ponadto odbywa się terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w grupach pięcioosobowych, które podzielone są na pracownie terapeutyczne:

- edukacji i kultury

- artystycznej

- kulinarnej

- poligraficzno – reporterskiej

- ceramicznej

- plastycznej

- majsterkowiczów

- rękodzieła

- gospodarczo - przyrodniczej

Środki na działalność WTZ ogółem wynosiły 637.500 zł. Wydatkowano 605.625 zł. Powiat przekazał środki finansowe w wysokości 19.770 zł natomiast Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski pozyskało środki finansowe od darczyńców oraz urzędów gmin w wysokości 12.105 zł.

 

4. Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2007.

Główne zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności to:

·         przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności

·         wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do szesnastego roku życia) oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób, które ukończyły szesnasty rok życia)

·         wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, umożliwiając tym samym korzystanie z przewidzianych odrębnymi przepisami ulg i uprawnień.

W Powiatowym Zespole w roku 2007 orzekało:

·         4 lekarzy o specjalności – lekarz ortopeda, lekarz medycyny pracy, oraz dwóch pediatrów,

·         1 doradca zawodowy,

 • 1 pedagog,
 • 1 psycholog,
 • 3 pracowników socjalnych.

W ubiegłym roku do prac zespołu pozyskano lekarza internistę ( najwięcej wniosków wpływa od osób ze schorzeniami ogólnymi) oraz doradcę zawodowego. Lekarz internista oraz doradca odbyli szkolenie i uzyskali zaświadczenie od Wojewody upoważniające do orzekania w Powiatowym Zespole.

W 2007 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 2219 wniosków, z czego zarejestrowano 1549 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności. Pozostałą część, czyli liczbę 670 wniosków, stanowiły wnioski o niepełnosprawność. Dane te przedstawia poniższy wykres.

Liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kształtowała się następująco:

Liczba wydanych orzeczeń ogółem

Liczba orzeczeń o niepełnosprawności

(osoby przed szesnastym rokiem życia)

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

(osoby po szesnastym roku życia)

212

662

1520

 Oprócz orzeczeń Zespół wydał również osobom niepełnosprawnym, zarówno dzieciom do szesnastego roku życia, jak i osobom dorosłym, legitymacje poświadczające ich niepełnosprawność. Ogółem takich legitymacji wydano 449 w tym:

- legitymacje o niepełnosprawności 154 osób,

- legitymacje o stopniu niepełnosprawności otrzymało 295 osób

5. Szkolenia i doskonalenia zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

 

W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie z Kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Brodnickiego, na którym były poruszane tematy o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, o problematyce opieki nad dziećmi w gminach i powiecie oraz o potrzebie szkoleń w zakresie pomocy społecznej istotnego do prawidłowego rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Powiatu. Innym zorganizowanym przez PCPR spotkaniem było spotkanie z kuratorami sądowymi z Sądu Rejonowego w Brodnicy. Omawiano między innymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w środowiskach nadzorowanych przez kuratorów oraz o problemach ze znalezieniem miejsca dla małoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w niespokrewnionych bądź zawodowych rodzinach zastępczych.

Ponadto na bieżąco prowadzone są indywidualne spotkania z kierownikami OPS w celu zapewnienia pracownikom przepływu informacji niezbędnych do funkcjonowania jednostek

Pracownicy PCPR-u w roku sprawozdawczym odbyli cykl szkoleń poświęconych pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe szkolenia miały na celu przygotowanie pracowników do napisania i rozliczania projektu systemowego oraz do składania wniosków o pozyskanie funduszy na projekty konkursowe. W tym celu również został stworzony Zespół Projektowy składający się z czterech pracowników PCPR-u.

Powiatowe Centrum współpracuje z Poradnią Rodzinną, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem w sprawach dotyczących podopiecznych Centrum. W siedzibie jednostki radca prawny przyjmuje interesantów po uprzednim przedstawieniu sprawy.

W ubiegłym roku rozpoczęto starania w celu utworzenia na terenie Powiatu środowiskowy dom samopomocy jako ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

                                                                                                                                                       ______________________________________ 

                                                                                                                                                      Izabella Lewandowska

                        Kierownik PCPR

****

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W BRODNICY W 2006 ROKU

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodne z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

 

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

W związku z tym, że większość gmin powiatu brodnickiego nie opracowało strategii i nie przedstawiło niezbędnych informacji dotyczących oceny aktualnej sytuacji w dziedzinie pomocy społecznej zadanie to nie zostało zrealizowane. Ponadto PCPR przygotował już wstępne założenia do realizacji strategii powiatu, nie mogą one być jednak rozwinięte jako elementy strategii ze względu na brak niezbędnych danych z gmin powiatu.

 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

Porady prawne udzielane są raz w tygodniu podczas dyżuru radcy prawnego.

 

3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym.

Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. powiat brodnicki pokrył koszty związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Środki wydane na to zadanie wyniosły – 612.462,00 zł. W 2006 r. na terenie powiatu brodnickiego funkcjonowało 62 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 85 dzieci. Wśród funkcjonujących rodzin były 4 niespokrewnione z 13-giem dzieci – koszt utrzymania tych dzieci wyniósł 108.245,00 zł. Natomiast koszt utrzymania dzieci w 58 rodzinach spokrewnionych wyniósł – 504.217,00 zł. W 2006 r. utworzono 9 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 14 dzieci oraz 2 rodziny już zawiązane zaopiekowały się trójką dzieci. W związku z tym wypłacono w 2006 r. 11 jednorazowych świadczeń pieniężnych na kwotę – 14.591,70 zł.

Na terenie naszego powiatu nie było rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.

Systematycznie przeprowadzane były kontrole dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych oraz wywiady środowiskowe u rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w celu ustalenia odpłatności lub zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci.

 

 

 

Wykaz decyzji wydanych przez PCPR

2006 r.

decyzje dotyczące tworzenia nowych rodzin zastępczych

9

decyzje o przyznaniu jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie się

9

decyzje przyznające zapomogi w związku ze zdarzeniem losowym

0

decyzje odstępujące od odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

18

Decyzje ustalające odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

8

decyzje umarzające odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

1

decyzje zmieniające wysokość pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych

104

decyzje uchylające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych

10

decyzje orzekające zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze

0

 

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jaką jest Świetlica Środowiskowa “Arka“ należy do zadań własnych powiatu. Zadanie to zostało zlecone Brodnickiemu Centrum “Caritas”.

 

Placówka

Liczba miejsc

Liczba osób korzystających

Świetlica Środowiskowa “Arka” w Brodnicy

30

30*

* na wychowanków w wieku 6 – 15 lat zabezpieczone są środki z Powiatu w kwocie – 15.000,00 zł Pozostałą kwotę stanowią środki własne „Caritas”.

Na terenie powiatu działają dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom Dziecka w Brodnicy i Rodzinny Dom Dziecka w Górznie.

 

Liczba wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na koniec 2006 r.

Placówka

Liczba miejsc

Liczba osób korzystających

Miesięczna stawka za pobyt wychowanka w placówce

Dom Dziecka w Brodnicy

36

36

1.904,00 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie

 

8

 

8

 

1.718,96zł

 

 

Wykaz decyzji wydanych przez PCPR do placówki opiekuńczo-wychowawczej

2006 r.

skierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych

9

Decyzje naliczające odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

1

Decyzje odstępujące od naliczania odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

18

Decyzje uchylające odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci

w placówkach

 

0

 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.

 W roku 2006 powiat brodnicki ponosił odpłatność za pobyt dzieci z powiatu brodnickiego, w placówkach poza powiatem w Powiecie Grudziądzkim – 4 wychowanków, Miasto Grudziądz – 1 , Miasto Toruń – 4 , Powiat Lubański – 1, Powiat Olsztyński – 2.

W roku 2006 powiat brodnicki ponosił koszty związane z umieszczeniem jednego dziecka z powiatu brodnickiego w rodzinie zastępczej niespokrewnionej o charakterze Pogotowia Rodzinnego na terenie Gminy Miasta Toruń oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w Warszawie.

Natomiast w powiecie brodnickim przebywało 9 wychowanków z powiatów: nakielskiego i poddębickiego, rypińskiego, nidzickiego, toruńskiego - grodzkiego i grudziądzkiego – grodzkiego oraz miasta Łódź, które to powiaty ponosiły odpłatność za pobyt tych dzieci w rodzinach zastępczych w powiecie brodnickim.

 

6. Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki szkolno – wychowawcze.

Rodziny zastępcze.

Z terenu powiatu Brodnickiego w ubiegłym roku objętych pomocą pieniężną było 23 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono na kwotę – 127.149,00 zł, udzielono również pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 11.416,00 zł oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 4.863,00 zł. U pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 2 razy w roku były przeprowadzane wywiady środowiskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rodzaj decyzji

Ilość

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

25

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie

1

Decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

4

Decyzje zmieniające pomoc na kontynuowanie nauki

31

Decyzje zawieszające wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki

1

Uchylenie pomocy na kontynuowanie nauki

1

Odmowa przyznania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

1

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie objęło pomocą 13 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wychowankowie otrzymali pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości – 42.272,00 zł. Pomocą pieniężną na usamodzielnienie został objęty 1 wychowanek na kwotę – 1.621,00 zł. W celu uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych wypłacono pomoc pieniężną w wysokości 1.200 zł.

 

 

Rodzaj decyzji

Ilość

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

9

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie

1

Decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

0

Decyzje zmieniające pomoc na kontynuowanie nauki

0

Uchylenie pomocy na kontynuowanie nauki

2

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych

1

Odmowa przyznania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

1

 

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje opiekę nad wychowankami przez okres 2 lat od opuszczenia powyższych placówek.

 

8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.

W 2006 r. żadna osoba ani rodzina nie zgłosiła się o pomoc.

 

9. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W 2006 roku żadna osoba nie zgłosiła się o pomoc.

 

 

10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Liczba miejsc – 46

Liczba pensjonariuszy – 46

Średni miesięczny koszt utrzymania w 2006 r. – 1.929,44 zł

Liczba osób przebywających w domu pomocy społecznej na koniec 2006 r.

 

Nazwa Domu

Typ Domu

Liczba miejsc rzeczywistych

Liczba mieszkańców (ogółem)

Liczba mieszkańców (przyjętych przed dniem 01.01.04r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem)

Liczba mieszkańców (przyjętych po dniu 01.01.04r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem)

Liczba mieszkańców (przyjętych po dniu 01.01.04r. ze skierowaniem wydanym po tym dniu)

Kobiety

Mężczyźni

Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy

dla osób przewlekle somatycznie chorych

46

46

34

1

11

29

17

RAZEM

46

46

34

1

11

29

17

Stan na 31.12.2006 r.

 

Decyzje wydane przez PCPR w Brodnicy w 2006 r. w sprawach umieszczenia w domach pomocy społecznej.

Rodzaj decyzji

Ilość

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.)

5

 

Decyzje odmowne

Decyzje zmieniające decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

 

0

RAZEM

5

Liczba osób oczekujących na zamieszkanie w domu pomocy społecznej Powiatu Brodnickiego na koniec 2006 r.

 

Nazwa Domu

Liczba osób oczekujących

Kobiety

Mężczyźni

Dom Pomocy Społecznej

w Brodnicy

 

5

1

 

RAZEM

5

1

 

11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie powiatu brodnickiego funkcjonuje mieszkanie chronione, które w 2006 roku było zasiedlone przez 5 osób. W mieszkaniu zamieszkiwało pięciu pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili Dom Dziecka w Brodnicy (stan na grudzień 2006 to 4 osoby) oraz rodziny zastępcze.

 

12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

PCPR współpracuje z Brodnickim Centrum „Caritas” w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej jako zadania własnego powiatu, zleconego do prowadzenia innemu podmiotowi. Kwota na ten cel wynosi – 22.500,00 zł rocznie. Pozostałe środki finansowe zapewnia Ośrodek Caritas.

Zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Brodnicy obejmują m.in.:

- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

- pomoc ofiarom uzależnień,

- przyjmowanie i pomoc osobom w sytuacji kryzysu,

-pomoc i poradnictwo prawne, medyczne, socjalne i pedagogiczne oraz terapeutów,

- zapewnienie miejsca noclegowego, wyżywienia, odzieży.

 

Placówka

Liczba miejsc

Liczba osób korzystających

Liczba skierowań

OIK w Brodnicy

20

75

2

 

13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Zadanie to realizowane było w formie informacji telefonicznej, a także poprzez prasę i telewizję kablową. Kilkakrotnie zamieszczane były informacje dotyczące możliwości i zasad refundacji zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych dla osób niepełnosprawnych, dofinansowania refundacji związanego z udziałem osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz możliwości dofinansowania prac remontowych polegających na likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON. Informacje te pojawiały się w „Nowościach”, w „Gazecie Pomorskiej” i w „Czasie Brodnicy” oraz w TV kablowych. Zamieszczono także informację w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR.

Na bieżąco przekazywano informację o ofercie dofinansowań z PFRON do Ośrodków Pomocy Społecznej, ponadto nawiązywano także kontakty telefoniczne.

 

 

 

14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

W roku 2006 nie organizowano szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

 

15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Doradztwo metodyczne prowadzone było według zaistniałych potrzeb dla kierownictwa i pracowników ośrodków pomocy społecznej, informacje udzielane były podczas indywidualnych spotkań z kierownikami OPS oraz telefonicznie.

 

16. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

W roku 2006 do PCPR nie zgłosiła się żadna rodzina/osoba samotna o pomoc z tytułu otrzymania wizy repatriacyjnej.

 

 17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

Wszystkie sprawozdania sporządzane są terminowo i przekazywane odnośnym władzom. PCPR opracowuje sprawozdania również w formie elektronicznej w systemie SI POMOST.

 

18. Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W 2006 r. żadna osoba ani rodzina posiadająca status uchodźcy nie zgłosiła się

o pomoc.

 

19. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie powiatu brodnickiego nie działa ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

20. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy zgłaszały się instytucje oraz organizacje pozarządowe, które przystępowały do konkursów związanych z funkcjonowaniem grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym w sprawie wydania rekomendacji. Wnioski dotyczyły dożywiania dzieci i młodzieży, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych problemem alkoholizmu.

Centrum współpracowało z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Brodnickim Centrum „Caritas” , który to prowadził nieodpłatne porady psychologiczne.

 

 

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776 ze zm.).

 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

1. Rehabilitacja zawodowa:

a) w roku 2006 Powiatowy Urząd Pracy przeszkolił 2 osoby niepełnosprawne na ogólną kwotę 2.441 zł

b) w roku 2006 nie zawarto żadnej umowy z zakresu przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, nie realizowano zadania dotyczącego pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

c) w roku 2006 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło 7 kontroli istniejących stanowisk pracy

 

2. Rehabilitacja społeczna:

a) Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przekazano kwotę 585.465 zł. W roku 2006 powiększono Warsztat o jedną grupę, w zajęciach wg stanu na 31.12.2006 r. uczestniczyło 45 uczestników.

b) z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 355 osób, z tego 222 osoby dorosłe, 45 dzieci oraz 88 niezbędnych opiekunów. Na ten cel wypłacono dofinansowanie w ogólnej kwocie 211.339 zł

c) w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zawarto 54 umowy. Wydatkowano na ten cel kwotę 269.365 zł

d) z zakresu dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zrealizowano 492 wnioski, wypłacono kwotę 472.432 zł , zawarto 25 umów na sprzęt rehabilitacyjny.

e) w roku ubiegłym zawarto 14 umów z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, z Urzędem Miasta i Gminy Górzno, Polskim Związkiem Niewidomych, , Stowarzyszeniem „Od Nowa” na kwotę 57.792 zł

Jednocześnie w roku ubiegłym realizowano IV edycję programu pn.” Program wyrównywania różnic między regionami” ( ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ).

W ramach tego programu utworzono i wyposażono 2 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w następujących zakładach: Brodnickie Centrum „CARITAS”, Firma „MALKOR” w kwocie 46.000 zł.

 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi obsługę biurową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2006 roku w/w Zespół wydał:

 

 • 725 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
 • 1.332 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku

życia

 

Wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności 2006r. wpłynęło 2.101.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy wydał również 413 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

_________________________

Izabella Lewandowska

Kierownik PCPR w Brodnicy

 ****

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 

 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

W BRODNICY W 2005 ROKU

 

 

 

 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodne z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

 

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. 

W związku z tym, że większość gmin powiatu brodnickiego nie opracowało strategii i nie przedstawiło niezbędnych informacji dotyczących oceny aktualnej sytuacji w dziedzinie pomocy społecznej zadanie to nie zostało zrealizowane. Ponadto PCPR przygotował już wstępne założenia do realizacji strategii powiatu,  nie mogą one być jednak rozwinięte jako elementy strategii ze względu na brak niezbędnych danych z gmin powiatu.

 

 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. 

Porady prawne udzielane są raz w tygodniu podczas dyżuru radcy prawnego.

 

 

3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym.

Od 1 stycznia 2005 roku powiat brodnicki pokrywa koszty związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Środki wydane na to zadanie wyniosły – 508,804,00 zł. W 2005 roku na terenie powiatu brodnickiego funkcjonowało 57 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 74 dzieci. Wśród funkcjonujących rodzin były cztery niespokrewnione z jedenaściorgiem dzieci – koszt utrzymania tych dzieci wyniósł  104.681,00 zł. Natomiast koszt utrzymania dzieci w  53 rodzinach spokrewnionych wyniósł –  404.123,00 zł. W 2005 roku utworzono 7 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 7 dzieci. W związku z tym wypłacono w 2005 r. 1 jednorazowe świadczenia pieniężne na kwotę – 1.620,00 zł (1 jednorazowe świadczenie pieniężne na kwotę 972,60 zł wypłacone zostało w 2006 r.).

Na terenie naszego powiatu nie było rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.

Systematycznie przeprowadzane były kontrole dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych oraz wywiady środowiskowe u rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w celu ustalenia odpłatności lub zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci.

 

Wykaz decyzji wydanych przez PCPR

 

 

2005 r.

decyzje dotyczące tworzenia nowych rodzin zastępczych

7

decyzje o przyznaniu jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie się

2

decyzje przyznające zapomogi w związku ze zdarzeniem losowym

0

decyzje odstępujące od odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

8

Decyzje ustalające odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

3

decyzje umarzające odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

 

0

decyzje zmieniające wysokość pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych

16

decyzje uchylające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych

3

decyzje orzekające zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze

2

           

 

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

 

Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jaką jest Świetlica Środowiskowa “Arka“ należy do zadań własnych powiatu. Zadanie to zostało zlecone Brodnickiemu Centrum “Caritas”.

 

Placówka

Liczba miejsc

Liczba osób korzystających

Świetlica Środowiskowa “Arka” w Brodnicy

30

30*

* na wychowanków w wieku 6 – 15 lat zabezpieczone są środki z Powiatu w kwocie – 13.500 zł Pozostałą kwotę stanowią środki własne „Caritas”.

 

 

Na terenie powiatu działają dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom Dziecka w Brodnicy i Rodzinny Dom Dziecka w Górznie.

 

Liczba wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na koniec 2005 r.  

Placówka

Liczba miejsc

Liczba osób korzystających

Miesięczna stawka za pobyt wychowanka w placówce

Dom Dziecka w Brodnicy

38

37

1.703,25 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie

 

8

 

8

 

1.558,76zł

 

 

 

Wykaz decyzji wydanych przez PCPR do placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

 

2005 r.

 skierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych

40*

 Decyzje  naliczające odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci

 w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

6

 Decyzje odstępujące od naliczania odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych

       13

 Decyzje uchylające odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci

 w placówkach

 

26

* liczba wydanych skierowań zawiera również skierowania na dzieci, które zostały umieszczone w placówkach przed 2005 r. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (kontrola z Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy).

 

 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i  rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu. 

W roku 2005 powiat brodnicki ponosił odpłatność za pobyt dzieci z powiatu brodnickiego, w placówkach poza powiatem w Toruniu – 4 wychowanków, Grudziądzu – 1 , Siedlcach – 2 , Lubaniu – 1, Wydrznie – 3, Chełmnie – 1. 

W roku 2005 powiat brodnicki ponosił koszty w związanych z umieszczeniem  jednego dziecka z powiatu brodnickiego w rodzinie zastępczej niespokrewnionej o charakterze Pogotowia Rodzinnego na terenie Gminy Miasta Toruń.

Natomiast w powiecie brodnickim przebywało 4 wychowanków z powiatów: iławskiego i poddębickiego, toruńskiego - grodzkiego i grudziądzkiego – grodzkiego, które to powiaty ponosiły odpłatność za pobyt tych dzieci w rodzinach zastępczych w powiecie brodnickim. 

 

6. Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki szkolno – wychowawcze.

Rodziny zastępcze 

Na terenie powiatu Brodnickiego w ubiegłym roku przebywało 22 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, którzy byli objęci świadczeniami. Pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono na kwotę – 123.526,00 zł. U pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 2 razy w roku były przeprowadzane wywiady środowiskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rodzaj decyzji

Ilość

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

8

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie

0

Decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

0

Decyzje zmieniające pomoc na kontynuowanie nauki

33

Decyzje zawieszające wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki

3

Uchylenie pomocy na kontynuowanie nauki

3

Odmowa przyznania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

1

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie objęło pomocą 8 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wychowankowie otrzymali pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości - 34.430,00 zł. Pomocą rzeczową objęty było 3 wychowanków na kwotę 12.157,00 zł. Pomocą pieniężną na usamodzielnienie zostało objętych 2 wychowanków na kwotę – 5.998,00 zł. W celu uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych wypłacono  pomoc pieniężną w wysokości 400 zł.

 

 

Rodzaj decyzji

Ilość

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

6

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie

2

Decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

3

Decyzje zmieniające pomoc na kontynuowanie nauki

8

Uchylenie pomocy na kontynuowanie nauki

3

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych

1

Odmowa przyznania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

1

 

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje opiekę nad wychowankami przez okres 2 lat od opuszczenia powyższych placówek.

 

8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.

 W 2005 r. żadna osoba ani rodzina nie zgłosiła się o pomoc.

 

 9. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

 W 2005 roku żadna osoba nie zgłosiła się o pomoc.

 

 10.Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Liczba miejsc – 46

Liczba pensjonariuszy – 46

Średni miesięczny koszt utrzymania w 2005 r. – 1.837,69 zł

 

 

Liczba osób przebywających w domu pomocy społecznej na koniec 2005 r.

 

Nazwa Domu

Typ Domu

Liczba miejsc rzeczywistych

Liczba mieszkańców (ogółem)

Liczba mieszkańców (przyjętych przed dniem 01.01.04r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem)

Liczba mieszkańców (przyjętych po dniu 01.01.04r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem)

Liczba mieszkańców (przyjętych po dniu 01.01.04r. ze skierowaniem wydanym po tym dniu)

Kobiety

Mężczyźni

Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy

dla osób przewlekle somatycznie chorych

46

46

36

1

9

29

17

RAZEM

 

 

46

46

36

1

9

29

17

 

Stan na 31.12.2005 r.

 

Decyzje wydane przez PCPR w Brodnicy w 2005 r. w sprawach umieszczenia w domach pomocy społecznej.

 

Rodzaj decyzji

Ilość

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.)

 

10

Decyzje odmowne

Decyzje zmieniające decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

 

1

RAZEM

11

 

Decyzje wydane przez PCPR w Brodnicy w 2005 r. w sprawach umieszczenia osób w domu pomocy społecznej poza powiatem brodnickim.

 

Liczba osób

Miejsce umieszczenia

 

1

Dom Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

RAZEM

1

 

Liczba osób skierowanych w pierwszej kolejności w 2005 r.

 

Osoby skierowane z Powiatu Brodnickiego

Osoby skierowane z innych powiatów

RAZEM

 

Liczba osób oczekujących na zamieszkanie w domu pomocy społecznej Powiatu Brodnickiego na koniec 2005 r.

 

Nazwa Domu

Liczba osób oczekujących

Kobiety

Mężczyźni

Dom Pomocy Społecznej

w Brodnicy

 

4

 

4

 

RAZEM

4

4

 

 

Liczba osób umieszczonych w 2005 r. postanowieniem Sądu.

 

Osoby skierowane z Powiatu Brodnickiego

Osoby skierowane z innych powiatów

RAZEM

  

 

11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Na terenie powiatu brodnickiego funkcjonuje mieszkanie chronione, które w 2005 roku było zasiedlone przez 5 osób. W mieszkaniu zamieszkiwało pięciu pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili Dom Dziecka w Brodnicy  (stan na grudzień 2005 to 4 osoby).

 

12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

 PCPR współpracuje z Brodnickim Centrum „Caritas” w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej jako zadania własnego powiatu, zleconego do prowadzenia innemu podmiotowi. Kwota na ten cel wynosi – 13.000,00 zł rocznie. Pozostałe środki finansowe zapewnia Ośrodek Caritas.

Zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Brodnicy obejmują m.in.:

- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

- pomoc ofiarom uzależnień,

- przyjmowanie i  pomoc osobom w sytuacji kryzysu,

-pomoc i poradnictwo prawne, medyczne, socjalne i pedagogiczne oraz terapeutów,

- zapewnienie miejsca noclegowego, wyżywienia, odzieży.

 

 

Placówka

Liczba miejsc

Liczba osób korzystających

Liczba decyzji kierujących

OIK w Brodnicy

20

24

3

 

 

13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

 Zadanie to realizowane było w formie informacji telefonicznej, a także poprzez prasę i telewizję kablową. Kilkakrotnie zamieszczane były informacje dotyczące możliwości i zasad refundacji zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych dla osób niepełnosprawnych, dofinansowania refundacji związanego z udziałem osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz możliwości dofinansowania prac remontowych polegających na likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON. Informacje te pojawiały się w „Nowościach”, w „Gazecie Pomorskiej” i w „Czasie Brodnicy” oraz w TV kablowych.

  

14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

 Przeprowadzano szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zakres szkolenia obejmował:

-         zasiłki rodzinne,

-         alimenty,

-         kontrakt socjalny.

Z w/w szkolenia skorzystało 21 osób.

  

15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

 Doradztwo metodyczne prowadzone było według zaistniałych potrzeb dla kierownictwa i pracowników ośrodków pomocy społecznej i wiązało się z w/w szkoleniami.

 

 16. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 W roku 2005 do PCPR nie zgłosiła się żadna rodzina/osoba samotna o pomoc       z tytułu otrzymania wizy repatriacyjnej.

 

 17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

 Wszystkie sprawozdania sporządzane są terminowo i przekazywane odnośnym władzom. PCPR opracowuje sprawozdania również w formie elektronicznej w systemie SI POMOST.

 

 

18. Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 W 2005 r. żadna osoba ani rodzina posiadająca status uchodźcy nie zgłosiła się

 o pomoc.

 

 19. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Na terenie powiatu brodnickiego nie działa ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

20. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 Do Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Brodnicy zgłaszały się  instytucje oraz organizacje pozarządowe, które przystępowały do konkursów związanych z funkcjonowaniem grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym w sprawie wydania rekomendacji. Wnioski dotyczyły dożywiania dzieci i młodzieży, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych problemem alkoholizmu.

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776 ze zm.).

 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej        i społecznej.

 

1. Rehabilitacja zawodowa:

 

a) w roku 2005 Powiatowy Urząd Pracy przeszkolił 4 osoby niepełnosprawne na ogólną kwotę 3.775zł

b) w roku 2005 nie zawarto żadnej umowy z zakresu przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, udzielono jedną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej w kwocie 8.000 zł (działalność –naprawa i regeneracja tworzyw sztucznych).

 

2. Rehabilitacja społeczna:

 

a) Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przekazano kwotę 577.866 zł. W zajęciach wg stanu na 31.12.2005 r. uczestniczyło 40 uczestników.

b) z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 318 osób, z tego 192 osoby dorosłe, 40 dzieci oraz 94 niezbędnych opiekunów. Na ten cel wypłacono dofinansowanie w ogólnej kwocie 180.370 zł

c) w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zawarto 113 umów, jednakże zrealizowano 112 umów (jedna osoba zrezygnowała z uwagi na brak środków finansowych na zabezpieczenie udziału własnego). Na likwidację barier architektonicznych zawarto 41 umów, na techniczne 32 umów, na  komunikowanie się 26 umów. Wydatkowano na ten cel kwotę 264.216 zł

d) z zakresu dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze złożono 434 wnioski, wypłacono kwotę 275.393 zł , zawarto 14 umów na sprzęt rehabilitacyjny,

e) w roku ubiegłym zawarto 10 umów z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, z Urzędem Miasta i Gminy Górzno, Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Diabetyków, Stowarzyszeniem „Od Nowa”.

 

Jednocześnie w roku ubiegłym realizowano III edycję programu pn.” Program wyrównywania różnic między regionami” ( ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ).

W ramach tego programu utworzono i wyposażono 11 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w następujących zakładach: „CERAPOL”, VIDOX”, „SPARTA” B-ca, „Brodplast” oraz Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Jedna Firma – IZOSAN II, nie zrealizowała umowy dotyczącej utworzenia 2 stanowisk z powodu braku środków finansowych.

Ponadto Urząd Gminy w Górznie ze środków PFRON otrzymał dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci.

 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi obsługę biurową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

W 2005 roku w/w Zespół wydał:

 

-         779 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,

-         1176 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku

          życia

 

Wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności 2005r. wpłynęło 1875, a 

o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności – 1010.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy wydał również 530 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

_________________________


Mirosław Czerny
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


 

 


Informację wytworzył: admin1, Data wytworzenia: 2009-01-28 12:46:05, Wprowadził do systemu: admin1, Data wprowadzenia: 2008-07-03 00:00:00, Zatwierdził do publikacji: admin1, Data publikacji 2008-07-03 00:00:00, Ostatnia zmiana: 2009-10-20 09:35:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2846

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".